תקנות הבטיחות בעבודה עם קרינת לייזר

בחודש נובמבר האחרון פורסמו ברשומות תקנות עבודה חדשות (בקובץ תקנות 6438) הנוגעות לקרינת לייזר, שכותרתם: "תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה – 2005". תחולתן של התקנות החדשות שנה מיום פרסומן.

הצורך בהתקנת התקנות נובע מגידול בשימוש במוצרי לייזר בדרגות סיכון B3 ו-4, אשר מהווים גורם סיכון לבני אדם.
שימוש במוצרי לייזר נעשה בתחום הרפואה, התעשייה, מכוני מחקר ותקשורת.

תקנות הבטיחות מסדירת את נושא הבטיחות בעבודה עם קרינת לייזר והן מטילות על המעביד חובת נקיטת אמצעי בטיחות במקום עבודה בו מייצרים, משתמשים או מפעילים מוצרי לייזר.
התקנות קובעות מהי רמת החשיפה התעסוקתית המרבית המותרת, מסווגות את מערכות הלייזר לפי דרגת סיכונם, דנות בדרכי השימוש במוצרי לייזר מסוכנים, הדרכות, הכשרת העובדים במוצרי לייזר ועוד.
עוד בתקנות הוגדרו בעלי תפקידים וגופים שונים שיאושרו לעסוק בבטיחות קרינת הלייזר כגון ממונה בטיחות לייזר, בודקים מוסמכים, מעבדה מאושרת ומכון הדרכה שיאושר להכשיר את העוסקים בלייזר.
 


קובץ הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה – 2005