ספח הרשמה ליום השתלמות

 

ספח הרשמה ליום השתלמות לממוני בטיחות לייזר

 

המעוניינים להשתתף ביום השתלמות לממוני בטיחות לייזר מתבקשים למלא את הספח הבא ולשלוח אותו אלינו, בפקס שמספרו- 08-6651004 או בדואר אלקטרוני- service@laser-safety.co.il.

שם: ________________________

מפעל/מוסד: __________________

מס' טלפון: ___________________

מס' ת.ז.:____________________

מס' נייד: ____________________

E-mail: _____________________


הנכם מתבקשים להחתים את מחלקת הכספים שלכם על התחייבות לתשלום, בסכום של 650 ₪, בתוספת מע"מ, למשתתף.


הרינו מתחייבים לתשלום בעד יום השתלמות לממוני בטיחות לייזר, בסכום כולל של ________ ₪ , בתוספת מע"מ (*).

שם המוסד/מפעל: _____________________,        כתובת: ________________________

שם המאשר:________________,   תפקיד:_________________,      טל:_____________

 חתימה וחותמת: ________________________,                תאריך:__________________

 

(*) עובד שיבטל השתתפותו עד 14 ימים לפני מועד ההשתלמות לא יחויב בתשלום.

ביטול במועד מאוחר יותר יחייב את הלקוח בעלות 200 ₪.

**ביטול יתקבל בפקס או בדואר אלקטרוני בלבד.

 **קיום יום ההשתלמות מותנה במספר הנרשמים.

                                       

גרסת הדפסה  גרסת הדפסה