אישור מכון הדרכה להכשרת ממוני בטיחות לייזר

חברת דגש בטיחות לייזר מאושרת לקיים קורסים להכשרת ממוני בטיחות לייזר עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 1954 ותקנות הבטיחות בעבודה - גהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר, התשס"ה 2005.
אישור מכון הדרכה להסמכת ממוני בטיחות לייזר  אישור מכון הדרכה להסמכת ממוני בטיחות לייזר